Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej  i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci.”