Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania,
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia,

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

 • do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe

Zarząd jest organem wykonawczym, w skład którego wchodzą starosta, jako przewodniczący, wicestarosta oraz trzech  członków. Członkowie wybierani są spośród radnych lub spoza rady (członkostwa w zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej). Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady, w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji działa do momentu powołania nowego zarządu.
 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady powiatu,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Skład osobowy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński- Przewodniczący
Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta
Ireneusz Owsik- Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta - Członek Zarządu
Mirosław Celuch - Członek Zarządu

Uchwały Zarządu Powiatu dostępne są poniżej:

COM_CONTENT_READ_MOREZarząd Powiatu 2018-2023

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi własną politykę finansową. Podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu jest uchwała budżetowa, którą uchwala rada powiatu, a wykonuje zarząd.

 

Zasady, zakres, tryb i terminy opracowywania i uchwalania budżetu powiatu określają dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, ze zm.).

 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej / o prowizorium budżetowym / o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

 1. radzie powiatu,
 2. regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) - celem zaopiniowania  - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i RIO:

 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 2. inne materiały określone w uchwale.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu przez radę powiatu.

Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach  - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu wykonuje zarząd - poprzez sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Do dnia 31  marca roku następującego po roku budżetowym zarząd powiatu przedstawia radzie:

 1. sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu,
 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,
 3. informacje o stanie mienia powiatu.

Nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepującego po roku budżetowym, rada powiatu  podejmuje absolutarium* dla zarządu po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. sprawozdaniem finansowym,
 3. opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 4. opinią regionalnej izby obrachunkowej,
 5. informacją o stanie mienia powiatu,
 6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

_____________________
*Absolutoruim definuje się m.in. jako akt potwierdzający, że organ wykonawczy (zarząd) wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Ponadto, stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działaności organu wykonawczego w tym zakresie. 

 

 

Budżet dostępny jest w załącznikach poniżej:

 

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i mienie

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi własną politykę finansową. Podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu jest uchwała budżetowa, którą uchwala rada powiatu, a wykonuje zarząd.

 

Zasady, zakres, tryb i terminy opracowywania i uchwalania budżetu powiatu określają dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, ze zm.).

 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej / o prowizorium budżetowym / o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

 1. radzie powiatu,
 2. regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) - celem zaopiniowania  - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i RIO:

 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 2. inne materiały określone w uchwale.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu przez radę powiatu.

Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach  - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu wykonuje zarząd - poprzez sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Do dnia 31  marca roku następującego po roku budżetowym zarząd powiatu przedstawia radzie:

 1. sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu,
 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,
 3. informacje o stanie mienia powiatu.

Nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepującego po roku budżetowym, rada powiatu  podejmuje absolutarium* dla zarządu po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. sprawozdaniem finansowym,
 3. opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 4. opinią regionalnej izby obrachunkowej,
 5. informacją o stanie mienia powiatu,
 6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

_____________________
*Absolutoruim definuje się m.in. jako akt potwierdzający, że organ wykonawczy (zarząd) wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Ponadto, stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działaności organu wykonawczego w tym zakresie. 

 

 

Budżet dostępny jest w załącznikach poniżej:

 

COM_CONTENT_READ_MOREBudżet powiatu

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP